DF politisk vækstinitiativ for forbedrede erhvervs- og vækst-vilkår i Danmark med fokus på iværksætteri og finansiering, produktion, international konkurrence og turisme i Danmark:

 

Iværksætteri - og finansiering:

 

Indsats for flere danske børsnoteringer

En børsnotering vil være et af de steder, hvor der findes risikovillig kapital til de mest innovative virksomheder. Man kan ikke finansiere udviklingen af nye og ofte uprøvede produkter eller markeder med traditionel bankfinansiering eller tidligere års opsparede overskud. Start-ups eller hurtigt voksende selskaber er ofte unge med en begrænset historisk indtjening og få aktiver. Vi skal forbedre investerings- kulturen i Danmark og bruge flere børsnoteringer i Danmark som vækstskaber. Siden 2014 har NASDAQ i Sverige børsnoteret over 90 selskaber, hvorimod vi her i Danmark kun har børsnoteret 6. Efter DF’s opfattelse er der plads til forbedring.

Derfor foreslår DF, at der afsættes 50 mio. til forbedring af de danske vilkår for børsintroduktioner mv.

Indsats for forbedret decentral erhvervsfremme

I 2016 udgør den statslige erhvervsfremme omkring 26 mia. kr. Heraf udgør udgifter via finansloven 6,4 mia., mens skatteudgifter, der er støtte via skattesystemet, skønnes at udgøre 12,4 mia. Hertil kommer energistøtten via PSO-systemet på omkring 7 mia.

EU støtten udgør 11,2 mia, mens de regionale og kommunale udgifter til erhvervsfremme udgør omkring 1,5 milliarder kr. Således samlede udgifter til fremme og støtte på 38,6 mia. kr.

Regeringen har en analyse af erhvervsfremme liggende i pipelinen fra ministeriet med en række konklusioner og anbefalinger. Dansk Folkeparti vil foranledige en reform, som understøtter en mere decentral erhvervsstøtte-indsats, med forankring i landets 98 kommuner.

  

Indførelse af en SEIS-lignende ordning for tilvejebringelse af investor-kapital til nye vækstvirksomheder

Storbritannien indførte i 2012 ordningen SEIS (The Seed Enterprise Investment Scheme), som er målrettet specifikt til nystartede vækstvirksomheder. 

Med SEIS-ordningen får britiske investorer et fradrag på op til 50 pct. i indkomstskatten op til en grænse på 100.000 pund årligt. Eventuel gevinst af investeringerne fritages delvist fra aktiebeskatning, såfremt gevinsten geninvesteres, hvorfor kun 50 pct. af gevinsten vil blive aktiebeskattet. Investorerne fritages for arveafgift og tab på investeringer kan fradrages i indkomstskatten. 

Ordningen har været utroligt effektiv og har i ordningens første år finansieret 1.120 virksomheder på sammenlagt 825 mio. kr. 

En opgørelse viser samtidig, at 3 ud af 4 britiske business-angles mener, at EIS og SEIS-ordningerne har været ‘meget betydende’ eller ‘betydende’ for deres investeringsvalg. 58 pct. tilkendegiver således, at de havde investeret mindre, hvis ikke EIS og SEIS-ordningerne havde eksisteret. 

DF foreslår at denne model bruges som udgangspunkt for en ny politisk aftale som kan sikre en stærkt forbedret iværksætterkultur med politisk opbakning i Danmark. Vi skal sikre kapital til små start-up virksomheder, så de kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark for at sikre, at vores dygtige iværksættere ikke flygter ud af landet til Storbritannien og USA, hvor der er nemmere adgang til den nødvendige kapital.

DF foreslår at der afsættes 150 mio. kr. til dette iværksætterinitiativ.

 

Bedre vilkår for danske opfindere

Mange innovative opfindere oplever i dag store vanskeligheder ved at navigere igennem de danske systemer. En del kan afhjælpes ved forbedre vilkår for hjælp igennem Teknologisk Institut og understøtning af Opfinderforeningen og andre aktører.

DF foreslår at der øremærkes 5 mio. årligt il en politisk ”opfinder-aftale” med fokus på bedre vilkår for rådgivning og vejledning af danske opfindere.

 

Produktion i Danmark:

NOx-afgiften skal helt væk

Ét af regeringens meget få løfter før valget – som endnu ikke er helt indfriet. NOx-afgiften blev reduceret fra 25 kr. til 5 kr. ved sidste års vækstpakke (Vækst i hele Danmark). Det koster 100 mio. at få afskaffet den sidste rest – og så er det jo samtidig en administrativ lempelse, fordi hele afgiften forsvinder.

 

Fjern den sidste rest af dobbeltregulering af CO2 (CO2-afgift på kvoteomfattet varmeforbrug)

Hvis man lægger CO2-afgift på virksomheder, der i forvejen er omfattet af EU’s kvotesystem, så giver det dobbeltregulering. Det sker i dag, bl.a. i fjernvarmesektoren. Det er faktisk med til at hæmme den grønne omstilling og Danmarks efterlevelse af sine forpligtelser inden for det ikke-kvoteomfattede område (fordi afgiften alt andet lige hæmmer at varmeforbrug flytter over i kvotesektoren). Det giver også dyrere varme til forbrugerne. Problemet var lige ved at blive løst under den seneste regering, som havde initiativet med i sine vækstforslag fra foråret 2015. Men det blev aflyst pga. valget. Ligeledes en administrativ lempelse, fordi hele afgiften forsvinder. Det koster 50 mio. kr. at fjerne reguleringen.

 

Fjernelse af emballageafgiften på pantbelagte emballager

 

Dansk Folkeparti mener, at en fjernelse af afgiften giver rigtig god mening; ikke blot fordi det er paradoksalt, at der betales emballageafgift på emballager, der indsamles, samtidig med at der ikke betales afgift på emballager, der smides ud. Men også fordi afgiften skaber grænsehandel og ligeledes påvirker miljøet negativt. At afgiften samtidig er en stor administrativ byrde, der hæmmer beskæftigelsen i Danmark, gør det bestemt ikke mindre relevant at se på, om afgiften ikke bør fjernes.

Det vil medføre et forventet provenutab for statskassen på omkring 100 mio.kr,

 

Aflysning af 2018-stigningen på chokolade- og sukkerafgiften

De danske detailhandlende inden for sukker- og chokoladevarer er stærkt udfordret af ulovligt importerede kioskvarer og generel kiosksvindel hvor afgifterne ikke betales. Ligeledes betaler butikkerne kun to ud af tre udstedte bøder. Den planlagte afgiftsstigning vil klart øge de lovbrydendes incitament til at begå afgiftssvindel. DF er ikke med i skatteaftalen fra 2012 som finansieres via denne stigende afgift. Men vi vil forsøge at få aftalepartierne med til at få neutraliseret den planlagte stigning.

Det vil koste 80 mio. kr. at aflyse denne del af de planlagte 2018-stigninger.

 

Forhøjelse af reparationsgrænsen på trafikskadede biler løftes permanent fra 65 til 75%

Den midlertidige forhøjelse af reparationsgrænsen fra 65 til 75% i 2014 0g 2015 var en succes. Det skabte 500 ekstra jobs, flere lærlingepladser og gavnede miljøet i form af færre skrottede biler. Nedsættelsen er nu udløbet.

DF vil genindføre en permanent ordning hvor grænsen igen fastsættes til 75%. Således vurderes provenutabet for staten at være 100 mio. kr.  

 

International konkurrence:

 

Modernisering af sømandsskatteordningen for offshore skibe

Danske virksomheder er markedsledende inden for offshore vind. Det gælder også for de tilknyttede maritime ydelser. Førerpositionen er imidlertid truet af hård konkurrence og bedre rammevilkår hos vores nabolande. Danske skibe, som udfører offshore opgaver med konstruktion og reparation af havvindmøller mv. er i dag ikke ligestillet med resten af den danske handelsflåde. Mens sømænd i resten af handelsflåden kan komme på en særlig sømandsskatteordning (DIS-ordningen), gælder det ikke altid, når sømændene arbejder på de nyeste offshore skibe. Danmarks konkurrenter omkring Nordsøen har alle denne ligestilling mellem skibe inden for deres respektive skatteordninger for søfolk.

Den danske flåde af offshore konstruktionsskibe er derfor både truet af et presset offshore marked og af ulige skattevilkår. Det kan potentielt trække tæppet væk under de nuværende 2.000 søfolk og 650 landansatte, som arbejder inden for maritim offshore. Der er beklageligvis allerede rapporteret om fravalg af dansk flag. Knap hver anden danske sømand bor i en yderkommune, så den manglende ligestilling vil i særlig grad ramme geografisk skævt hos familierne i disse kommuner. Dansk Folkeparti ønsker derfor at ligestille skattevilkårene for offshore konstruktionsskibe med resten af handelsflåden. Før den nuværende krise i offshore branchen har Skatteministeriet vurderet, at en skattemæssig ligestilling af offshore konstruktionsskibe vil koste 50 mio. kr. om året. DF vil sikre at lønmodtagersiden inddrages i udformningen af den endelige aftale.

 

Montørordning for udenlandsk beskæftigede i de maritimt tilknyttede erhverv

Hvis finansloven skal gøre mest muligt for at fremme vækst og beskæftigelse i hele Danmark, vil indførelse af en maritim montørordning være et godt middel. De danske maritime udstyrs- og serviceproducenter er stærkt afhængige af den viden og erfaring, som de maritime montører opnår gennem deres arbejde om bord, fordi denne viden og erfaring indgår som et vigtigt input i videreudviklingen af virksomhedernes produkter, løsninger og servicetilbud i Danmark.

 

Ordningen vil bremse udflytningen af denne type jobs og styrke hele det blå Danmark. Ordningen vil lette omkostningsvilkårene for udsendelse af maritime montører fra mange typer virksomheder, fra de der leverer og servicerer hovedmotorer på skibe, over producenter af ventilations- eller brandslukningsanlæg til producenter af redningsflåder eller navigationsudstyr og mange flere. Derved sikres en fortsat innovation, der vil give rederierne mere konkurrencedygtige og miljøvenlige skibe.  

De jobs, montørordningen skaber, vil være gode jobs, der ligger i hele Danmark, især i udkanten. DF vil sikre at lønmodtagersiden inddrages i udformningen af den endelige aftale. Estimeret 60 mio. kr.

 

Turisme:

 

Øget refusion af elafgifter overfor hoteller- og restaurationer

I den nuværende lovgivning er der kun delvis refusion for den energi som der anvendes til rumvarme. Med dette forslag fra DF sidestilles hoteller og restaurationer reelt med eksempelvis landbrug og gartnerierhvervet, således at deres energiudgifter sidestilles som værende en del af ”produktet”.

Ifølge Skatteministeriets seneste beregninger koster det 150 mio. kr. at give turisterhvervet samme sunde betingelser for vækst som produktionserhvervet og styrke turismens konkurrencekraft.

 

Udvidelse af puljen for bedre bredbånd i landdistrikter

I forbindelse med vækstaftalen i 2016 blev der afsat rammebeløb 2016-2019 på i alt 200 mio. kr. DF foreslår, at puljen på grund af den meget store efterspørgsel forøges med 20 mio. pr. år. og ,at beløbet formidles via den allerede etablerede model i klima- og Energiministeriet.

Bundfradraget for sommerhusudlejning hæves til 30.000 kr

DF vil som tidligere udmeldt hæve bundfradraget for sommerhusudlejning til 30.000 pr. år.

Forslaget vil medføre et provenutab for SKAT på 35 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd

Finansieringsændring for fritidshuse

 

Reglerne for realkreditfinansiering af fritidsboliger ændres fra at kunne dække 60% af købesummen til 80% af købesummen.

 

Finansieringsændring for campingpladser

 

Reglerne for realkreditfinansiering af campingpladser ændres fra 60% til 80% af købesummen.

 

Ændring af el-afgiftsvilkår for campingpladser

 

Den manglende fradragsret på energi medvirker til, at de generelle overnatningspriser i DK ligger godt 25% højere end på udenlandske campingpladser i ex. Sverige, Tyskland, Norge og Kroatien.

 

Indførelse af fuldt fradragsret på alle energiafgifter på campingpladser vil medføre et umiddelbart provenutab for staten på 50 mio. kr.

 

Afskaffelse af vandafledningsafgiften for campingpladser

 

Vandafledningsafgiften afskaffes for landets campingpladser. Afskaffelsen vil medføre et statsligt provenutab på 35 mio. kr.

 

Nedsættelse af grundskyldspromillen for campingpladser

                                               

Grundskyldspromillen bør nedsættes til 7,2 promille i lighed med landbruget. I dag betaler en almindelig campingplads med omkring 200 campingenheder ca. 190 kr. i grundskyld pr. enhed i en gennemsnitlig kommune. Med nedsættelsen vil udgiften falde til omkring 55 kr. i grundskyld pr. campingenhed.

 

Nedsættelsen vil medføre et statsligt provenutab på 12 mio. kr.

Visit Denmark

 

DF mener at vi kan forbedre kystturismen ved at tillade Visit Denmark også at markedsføre sig i Danmark til danskerne, i og med danskerne er den største målgruppe til kystturisme.

 

SUM    1.047 mio. kr..

Hver en krone, som i planen er opgjort til 1.047 mio., tilbageføres ubeskåret til danske virksomheder og de 577 mio. er direkte fjernelse og nedsættelse af statslige væksthæmmende afgifter.

 

 

 

F I N A N S I E R I N G

 

Ændring af selskabsskatten fra 22% til 23%

For at finansiere det samlede ”DF vækstinitiativ” foreslås der at virksomhedsskatten sættes til 23%.                                 

Det statslige provenu ved 1% erhvervsskat vurderes at være på kr. 1,1 milliard kroner.   

Med vedtagelsen af Vækstplan DK i juni 2013 sænkes den danske selskabsskat gradvist fra 25 pct. til 24,5 pct. i 2014, til 23,5 pct. i 2015 og udgør 22 pct. fra og med 2016.

 Tilbage
 Print