fbpx

Børn- og ungepolitik

Christiansborg, 2009

Landets ungdom er vores guld

Danmarks børn og unge er landets vigtigste ressource. Vores unge er vores guld. Derfor mener vi også i Dansk Folkeparti, at vi skal opstille de bedst mulige vilkår for både barndom og ungdom, således at vores børn og unge kan vokse op under trygge, udviklende og økonomisk forsvarlige vilkår. Det er med udgangspunkt i familierne, i daginstitutionerne, i ungdomsklubberne, i idrætsklubberne og ikke mindst i uddannelsessystemet, at vi skal give de unge borgere en god start på livet. Danmarks fremtid afhænger af det.

Gode vilkår for børn og unge

Det skal være nemmere at være børnefamilie i Danmark. I Dansk Folkeparti arbejder vi for trygge, billige og fleksible pasningsmuligheder, således at den enkelte kan indrette sin egen rytme i harmoni med både arbejdsliv, fritidsbeskæftigelse og familieliv. Vi kræver af stat, kommune og erhvervsliv, at der skal være fleksible orlovsordninger tilgængelige i forbindelse med både fødsel og forældreorlov. Vi arbejder tillige fortsat for vedligeholdelsen og udbygningen af den fælles barselsfond, der kan føre til mere lige muligheder mellem mænd og kvinder og til bedre karrieremuligheder for kvinder i vores samfund.

Tryghed og mål i opvæksten

Unge er blevet en knap ressource i vores tid, og udover et ønske om at skabe de bedste muligheder for den enkelte har vi som samfund ikke råd til at tabe nogen på gulvet. Unge skal sikres muligheden for en tryg opvækst, og derudover ønsker vi, at samfundet kommer de unge i møde med støtte og vejledning. Unge i dag har langt flere muligheder end tidligere, og det er naturligvis positivt – men det betyder også, at flere unge farer vild og ikke kan finde deres eget ståsted i en hektisk verden. Det ses blandt andet på den relativt høje selvmordsrate blandt teenagere, de høje aborttal, den stigende tendens til brug af rusmidler, det høje studiefrafald og de lange studietider.

Det er Dansk Folkepartis målsætning, at der i langt højere grad end i dag skal være vejledningsmuligheder for unge, hvad enten man har brug for råd om uddannelse, sorger, frustrationer eller økonomi. Disse vejledere skal sidde på landets uddannelsesinstitutioner, i de forskellige kulturelle tilbud, i sportsorganisationer, i frivillige hjælpegrupper og hos landets myndigheder. Vejlederne skal være veluddannede og i stand til at håndtere unge, der måtte have ondt i livet, i økonomien, i familien, i uddannelsesplanerne – ja, i det hele taget i alle de spørgsmål, man bombarderes med i sin ungdom.

Det betyder ikke, at forældrene kan fralægge sig ansvaret; i Dansk Folkeparti mener vi, at forældrene og ikke uddannelsesinstitutionerne i sidste ende er ansvarlige for deres børns og teenageres trivsel og opdragelse. Men samfundet skal komme både børn, unge og forældre i møde med kvalitetstilbud, vejledning og støtte.

Udsatte børn og unge

En af Dansk Folkepartis mærkesager er prioriteringen af de socialt udsatte børn og unge. Vores samfund skal være bedre til at træde til, når forældrene ikke formår det eller ikke lever op til deres ansvar. Samfundet skal til hver en tid varetage barnets tarv som det vigtigste, og vi skal i højere grad end i dag kunne tilbyde støttefunktioner og familierådgivning til de socialt udsatte familier. Det kræver en tidlig indsats i daginstitutionerne. Her skal pædagoguddannelsen tage højde for, at samfundet har behov for en række pædagoger med speciale i udsatte børn og unge, ligesom der skal være mulighed for efteruddannelse til pædagoger og pædagogmedhjælpere. Forudsætningen for, at samfundet kan bryde med den negative sociale arv, er engagerede ildsjæle og veluddannede pædagoger.

Dansk Folkeparti tænker også her på de børn og unge, som marginaliseres i samfundet som følge af manglende integrationsvilje hos deres forældre. Uddannelsessystemet skal være struktureret til at tage hånd om denne problemstilling med mulighed for kurser i grundlæggende samfundsforståelse, betydningen af personlig frihed, de politiske systemer, det kulturelle liv, lighed for loven, lighed mellem kønnene og respekt for forskellige religiøse grupper.

Indsats over for kriminelle børn og unge

Dansk Folkeparti mener, at kriminelle børn og unge skal imødekommes med et opsøgende pædagogisk arbejde, f.eks. SSP-samarbejdet. Unge under den kriminelle lavalder skal have hjælp og støtte til at komme ud af dårlige miljøer, men bør samtidig mærke konsekvenserne af deres gerninger. Dansk Folkeparti mener, at alvorlige kriminelle handlinger skal straffes efter forbrydelsens karakter. I de tilfælde, hvor forældrene til den kriminelle unge kan siges at have forsømt deres ansvar, er Dansk Folkeparti tilhænger af at straffe forældrene.

Uddannelse

Alle børn i Danmark har ret og pligt til at modtage god, faglig relevant, pædagogisk og kompetent undervisning. Vi skal sikre, at der hele tiden er tidssvarende uddannelsestilbud til vores ungdom, og vi skal sørge for, at så mange unge som muligt får en kompetencegivende uddannelse. Vi ser gerne, at Danmarks ungdom bliver den mest veluddannede i verden. Vi har som mål, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der skal være en løbende dialog mellem lærer, elev og forældre, som kan opfange eventuelle problemer. Der skal afholdes hyppige prøver for at opfange og afhjælpe faglige svagheder hos den enkelte elev. Prøverne skal ikke skræmme eleven, men snarere udgøre et redskab til at afdække elevens stærke og svage sider. Dette er vigtigt i forhold til at spore eleven ind på de rigtige uddannelsesvalg.

Det er afgørende, at folkeskolen formår at styrke fællesskabsfølelsen med de øvrige elever og med det omkringliggende samfund. Men der skal samtidig være tilbud til dem, hvis stærke sider ikke ligger i bøgerne, men i hænderne. Vores unge er forskellige, og derfor skal ungdomsuddannelserne være fleksible og have bredde, så både bogligt dygtige og svage samt socialt udsatte får de bedste muligheder for at udvikle sig ud fra deres egne forudsætninger.

I Dansk Folkeparti mener vi tillige, at samfundet skal forpligte sig over for de unge, der gerne vil tage en uddannelse. Det betyder, at der skal være relevante praktikpladser tilgængelige for samtlige elever på de uddannelser, der indeholder krav om praktik. Her mener vi i Dansk Folkeparti, at erhvervslivet skal forpligtes og inddrages i højere grad end i dag. Det skal være et krav, at virksomheder af en vis størrelse opretter kvalificerede praktikpladser, så vores unge kan få den bedst mulige forberedelse til arbejdslivet. Staten må på sin side sikre gode og fleksible vilkår for virksomhederne på dette område, så de bedst muligt kan realisere det nødvendige antal praktikpladser.

Samarbejde med erhvervslivet

Dansk Folkeparti vil arbejde for et forstærket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Ansvaret går begge veje: Skoler og uddannelsesinstitutioner skal sørge for, at uddannelserne er tidssvarende og i overensstemmelse med erhvervslivets krav, og erhvervslivet skal på sin side sørge for praktikpladser og deltage i faglige oplysningsprojekter med uddannelsesinstitutionerne.

Danske unge i verden

Det er Dansk Folkepartis ønske, at landets unge skal have internationalt udsyn og skal være rustet til at klare sig i verdenssamfundet. Med solide rødder i dansk kultur, historie og værdier skal danske unge have gode muligheder for at uddanne sig og arbejde i udlandet, ligesom de sprogligt og uddannelsesmæssigt skal være rustet til at indgå i internationale sammenhænge.

Sport og kultur

Det danske samfund har ondt i folkesundheden. Derfor finder Dansk Folkeparti det vigtigt, at vi tidligt giver børn og unge gode motionsvaner og spisevaner. Der skal være moderne, veludstyrede idrætsfaciliteter til rådighed for vores børn og unge over alt i landet, og skoler og idrætsorganisationer skal arbejde sammen om fleksible og varierede tilbud til børn og unge. Sunde kostvaner og motion bør være en naturlig del af undervisningen lige fra de mindste klasser.

Dansk Folkeparti ønsker tillige at sikre kulturelle tilbud inden for musik, teater, litteratur, fagklubber og andre former for fritidsbeskæftigelse. Kommunerne skal kunne tilbyde børn og unge musikundervisning inden for en bred genre af instrumenter, sang og samspil.

Udover at forbedre folkesundheden og berige de unge med kulturelle kompetencer, skal de forskellige tilbud også tjene til at udvikle børn og unge socialt og give dem berøringsflader med mennesker fra andre dele af samfundet.

Ret og pligt

Det er Dansk Folkepartis overbevisning, at forældre alene har ansvaret for at opdrage deres børn. Familierne skal opdrage, uddannelsessystemet skal oplyse. Vi skal understøtte familiernes muligheder for at tilbyde børn og unge en god og tryg opvækst. Så længe forældrene er i stand til at varetage dette på forsvarlig vis, skal samfundet ikke gribe ind. Det er dog uddannelsessystemets opgave sammen med forældrene at oplyse om uddannelsesmulighederne, at bidrage positivt til samfundsudviklingen, at informere om rigtige kost- og motionsvaner, og det er ikke mindst uddannelsessystemets pligt at gøre børn og unge fortrolige med dansk sprog, kultur og historie, herunder introducere til og engagere eleverne i det kulturelle og politiske liv i Danmark.

Samtidig mener Dansk Folkeparti, at det i høj grad også er op til de unge at tage imod samfundets tilbud og forvalte dem på bedste vis. Unge har en pligt til at deltage i opbygningen og udviklingen af det danske samfund i samklang med egne evner og ambitioner, og det er rimeligt fra samfundsinstitutionernes side at forvente, at de unge lever op til dette. Dansk Folkeparti opfordrer desuden unge til at deltage i frivilligt socialt arbejde til gavn for de ældre og samfundets svageste.

De unge er vores guld og skal opdrages ud fra og oplyses om sammenhængskraftens vigtighed for vores samfund.

Rul til toppen