fbpx

Familie- og forbrugerpolitik

Christiansborg, 2009

Familien er samfundets kerne

Familielivet danner rammen om de fleste menneskers tilværelse. Den nære følelsesmæssige tilknytning mellem ægtefæller, børn og forældre er bærende for ethvert samfunds udvikling. Hjemmet danner rammen om børns opvækst og er holdepunktet i de fleste voksnes liv.

Samfundsværdierne videreføres i familierne. De omgangsformer og den gensidige respekt og forpligtelse over for andre mennesker, som børn oplever i deres hjem, er afgørende for deres videre liv. Det Danmark, vi kender og holder af, er bygget på familier. Derfor mener vi i Dansk Folkeparti, at samfundet skal forpligtes til at give familierne de bedst mulige vilkår. Det betyder, at arbejdsliv, fritidsliv og privatliv skal spille sammen, så familierne har mulighed for at prioritere tid sammen. Som borgere skal vi kunne forvente, at børne- og ungeinstitutionerne samt landets arbejdspladser – offentlige som private – indretter fleksible rammer til medarbejderne, så familielivet kan trives.

Skønt også andre familiemønstre kan give børn en tryg og god opvækst, er ægteskabet fortsat det naturlige udgangspunkt for familielivet, og andre samlivsformer må derfor ikke begunstiges i forhold til ægteskabet.

Børn og samfund

De fleste danske børn tilbringer hverdagen i institutioner, hvorfra de modtager en høj grad af påvirkning. Dansk Folkeparti vil sætte fokus på kvaliteten af vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger. Der bør lægges vægt på de værdier og menneskelige kvaliteter, der er vigtige i kontakten med børn. Mangfoldigheden, valgmulighederne og nærdemokratiet i daginstitutionerne skal bevares. Dansk Folkeparti finder dog, at der er behov for at erkende begrænsningerne i den opdragende indsats, samfundet kan yde. Forestillingen om, at samfundet skulle kunne overtage en betydelig del af omsorgsopgaverne og opdragerfunktionerne i forhold til børn, er ideologisk betinget og meget betænkelig. Offentlig omsorg hverken kan eller skal erstatte de naturlige bånd og netværk i form af familier og venskaber.

Dansk Folkeparti mener, at børns udvikling, trivsel, opdragelse, kost- og motionsvaner er forældrenes ansvar. Det er forældrenes opgave at formidle almindelige færdigheder og viden til deres børn, herunder også evnen til at omgås andre mennesker og færdes i samfundet på en hensynsfuld måde. Derfor bærer forældrene i den sidste ende ansvaret for deres børns handlinger og opførsel, indtil disse bliver myndige. Dette skal dog foregå med størst mulig opbakning og støtte fra institutionerne i det omgivende samfund. Uddannelsessystemet skal således oplyse om uddannelsesmulighederne og ikke mindst introducere til og engagere eleverne i det kulturelle og politiske liv i Danmark.

I spændet mellem arbejde, skole, fritidsinteresser, venner og pligter må vi aldrig glemme de mennesker, der falder uden for de gængse rammer. Samfundet skal træde til med støtte for vores udsatte, når de har brug for det. Børn og voksne, som har oplevet svigt og misbrug, skal hjælpes til at håndtere livet, og mennesker med svære livsvilkår som sygdomme eller handicap skal støttes af et ansvarligt og omsorgsfuldt samfund. Omsorg og pleje for landets svageste er en mærkesag for Dansk Folkeparti

Andre familieformer

Dansk Folkeparti anerkender og værdsætter det bidrag til samfundet, som adoptionsforældre gør ved at adoptere forældreløse eller uønskede børn. Derfor skal reglerne for adoption lempes – dog naturligvis inden for forsvarlighedens grænser. Sagsbehandlingstiden bør nedbringes, og aldersgrænsen for adoption bør sættes op til mindst 43 år. Danskerne lever generelt længere og har forbedret helbred, og det er derfor Dansk Folkepartis opfattelse, at også midaldrende fuldt forsvarligt vil kunne adoptere. Dertil kommer, at hjælpen til familien efter adoptionen skal forbedres, således at adoptivforældrene får den optimale støtte i familieetableringen. Kernefamilien er en af de vigtigste familieværdier, og derfor støtter vi ikke enliges ret til at adoptere. Dansk Folkeparti anerkender, at enlige kan være lige så gode forældre som par, men vi ønsker ikke et retligt udgangspunkt, hvor barnet på forhånd fratages retten til både en far og en mor.

Familien bestående af mor, far og børn er samfundets kerne, men også andre familiemønstre kan give børn en tryg og god opvækst

Forbrugerpolitik

Dansk Folkeparti ønsker en forbrugerpolitik, der beskytter forbrugerne og især sikrer svage forbrugergrupper. Det er en offentlig opgave først og fremmest at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed og at opretholde et lovgrundlag for, at forbrugerne til enhver tid har mulighed for at træffe sunde og økonomiske forbrugsvalg, der også i tilstrækkelig grad tager hensyn til det omgivende miljø.

Forbrugerens krav på korrekte og fyldestgørende informationer om varer og tjenesteydelser skal derfor tillægges stor betydning. Ligeledes er det væsentligt at sikre forbrugernes juridiske og økonomiske rettigheder gennem en bevidst forbrugerpolitik. Sagsbehandlingstiden i Forbrugerklagenævnet skal nedbringes til et rimeligt niveau, således at sager ikke ophobes. Dertil kommer, at Dansk Folkeparti vil arbejde for indførelsen af en obligatorisk orientering af forbrugerne på vigtige områder, heriblandt forsikringsspørgsmål og elementerne i købeloven, således at forbrugerne ikke kan lokkes til at investere i eksempelvis overflødige tillægsforsikringer.

Samfundet skal ikke diktere forbrugerne, hvad der er god kvalitet, og hvad der ikke er det. Men vi skal sørge for, at forbrugerne har adgang til så mange fyldestgørende oplysninger, som muligt, før de træffer deres købsvalg. Oplysningsforpligtelsen skal påhvile producent og sælger. Vi skal oplyses i detaljer om et produkts ingredienser, tilsætning, oprindelsesland og produktionsmetode, herunder slagtemetode, så vi selv kan vælge. Dansk Folkeparti er tilhængere af mærkningsordninger om eksempelvis sukkermængde og fedtmængde, og vi efterlyser en større indsats fra EU på dette område, så danske produkter ikke skal lide under forskellige konkurrenceforhold i de europæiske lande.

Samtidig ønsker Dansk Folkeparti dog at fastholde, at Danmark selv skal bestemme over vores fødevarer og forbrugerbeskyttelse. Danmark bør til hver en tid selv kunne fastsætte egne regler og niveauer for fødevareindustrien. EU's standarder skal kun være minimumsstandarder, som nationerne frit kan forbedre. Derfor er vi stærkt skeptiske over for EU's regler om det indre marked, som kræver totalharmonisering, samt EU's landbrugspolitik, som forvrider markedskræfterne og resulterer i dyrere varer for forbrugerne.

Ikke kun i forholdet til private producenter og udbydere, men også i de sammenhænge, hvor offentlige institutioner optræder som leverandør af varer eller tjenesteydelser, er der behov for varetagelse af forbrugernes interesser. Man bør i forbrugerpolitikken efter Dansk Folkepartis opfattelse i de kommende år være yderst opmærksom på, om offentlige institutioner i tilstrækkelig grad lever op til de krav om kvalitet og sikkerhed, der bør stilles. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at offentlige udbydere i fremtiden i større omfang bliver pålagt at foretage kvalitetskontrol.

Dansk Folkeparti lægger vægt på, at producenter, distributører, forhandlere og forbrugere kan nære tillid til hinanden og respektere hinandens holdninger og behov. Det er vigtigt, at alle led i kæden handler på et velinformeret grundlag og i tillid til de regelsæt, der gælder. Forbrugermyndighederne, uafhængige forbrugerorganisationer og klagenævn bør holde sig for øje, at deres vigtigste opgave er at sikre alle markedsaktører fra producent til slutbruger fornuftige og sikre vilkår i markedet.

De nødvendige kontrolfunktioner skal opleves som rimelige og hensigtsmæssige.

Dansk Folkeparti er tilhænger af offentliggørelse af kontrolresultater, som er forbrugerorienterede. Dansk Folkeparti går ind for gennemsigtighed for den enkelte forbruger.

Rul til toppen