fbpx

Fiskeripolitik

Christiansborg, 2009

Fiskerierhvervet skal sikres vilkår, som sætter det i stand til at overleve som et centralt led i dansk fødevareproduktion.

Det skal være lønsomt at fiske. Fiskeren skal have bedre mulighed for selv at tilrettelægge og styre økonomien i sin virksomhed. Derfor mener Dansk Folkeparti, at man skal fokusere indsatsen på at forbedre konkurrenceevnen og indtjeningsmulighederne i fiskerisektoren og på at sikre, at fiskeriet foregår på en bæredygtig måde, hvor man sikrer en fornuftig balance mellem udnyttelse og beskyttelse af havets ressourcer.

Vi ønsker at få udnyttet vækstmulighederne inden for de mange former for opdræt af blandt andet ørred, ål og blåmuslinger, som foregår i de danske dambrug, havbrug og andre opdrætsanlæg.

Der skal være gode vilkår for de forskellige typer erhvervsfiskeri, som vi har tradition for i Danmark – for de store havgående fartøjer såvel som for kystnært fiskeri i mindre fartøjer. Ved at sikre gode vilkår for kystfiskeri og jollefiskeri bidrager man til en fortsat udvikling af de mange mindre kystsamfund.

Dansk Folkeparti er opmærksom på, at risikoen for arbejdspladsulykker indenfor fiskeri og søfart fortsat er meget høj. Der er den behov for en styrkelse af den forebyggende indsats gennem udbygning af kurser i arbejdspladssikkerhed. Dansk Folkeparti ønsker Farvandsvæsenets redningsstationer opretholdt i det nuværende omfang og vil arbejde for, at redningsstationerne forsynes med de bedst mulige redningsfartøjer og andet vigtigt udstyr.

EU og fiskeripolitikken

Danmark skal i EU arbejde for, at de regler, der fastsættes for fiskeflådestørrelser og fiskekvoter, overholdes af alle medlemslande. Der må stilles krav om ens regler ikke blot for støtteordninger men også for maskestørrelser i hele EU. Kvoter skal fastlægges for flere år ad gangen, så det bliver lettere for den enkelte fisker at planlægge sin produktion og økonomi. Det er afgørende, at fiskekvoter fastsættes på en fornuftig og afbalanceret måde, så man på den ene side ikke fisker havet tomt, men på den anden side heller ikke ligger under for overdrevne dommedagsprofetier om, at der snart ikke er fisk tilbage i havet. Dansk Folkeparti er modstander af satellitovervågning af fiskeriet, da det er udtryk for en urimelig mistænkeliggørelse af fiskerne.

Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at en del af EU's nuværende regulering af fiskeriet er alt for teoretisk og bureaukratisk og fører til usikre vilkår for fiskerne og en uhensigtsmæssig udnyttelse af fiskeressourcerne. Danmark skal i EU's ministerråd arbejde for, at EU's fiskeripolitik baseres på langsigtede analyser af fiskebestanden og, at indsatsen overfor havforureningen fra industri, landbrug, husholdninger og ikke mindst off-shore olieudvinding forøges afgørende.

Hvalfangst

Dansk Folkeparti er imod kommerciel hvalfangst. Kommerciel fangst påfører hvalerne store lidelser og en genindførelse af kommerciel hvalfangst vil være til stor skade for den globale hvalbestand.

Rul til toppen