fbpx

Forsvarspolitik

Christiansborg, 2009

Dansk Folkeparti er tilhænger af, at Danmark opretholder sin frihed og selvstændighed gennem medlemskab i NATO og FN. Vi ønsker, at hær, søværn, flyvevåben, hjemmeværn og hele det civile beredskab organiseres og udrustes, så vi opfylder de styrkemål, der aftales i NATO, FN og i relation til det hjemlige beredskab.

Dansk Folkeparti er modstander af, at EU søger at oprette et uafhængigt forsvar. Forsøg på at skabe et europæisk forsvar med egen kommandostruktur vil uundgåeligt styrke isolationistiske kræfter i USA, hvilket kan blive skæbnesvangert for Europa. Den vestlige kulturkreds er en helhed, som kun kan forsvares, og som kun giver mening sammen med USA. Danmarks sikkerhedspolitiske mål kan derfor kun nås gennem deltagelse i NATO. Dansk Folkeparti er modstander af ethvert forsøg på at svække NATO-alliancen, og vi støtter den opfattelse, at de europæiske lande skal yde et solidt bidrag til NATOs samlede styrke. NATO bør arbejde tæt og fortroligt sammen med andre lande, der hører til den vestlige kulturkreds – lande som eksempelvis Australien og New Zealand.

Dansk Folkeparti advarer mod at svække det nationale forsvar. Truslen fra de ustabile lande udenfor Europa er stadig omfattende, og Danmarks forsvar skal være forberedt på at kunne imødegå trusler fra disse i nært samarbejde med vores allierede.

Som Grundloven foreskriver, har enhver våbenfør mand pligt til at bidrage til landets forsvar. Dansk Folkeparti anser værnepligten for at være et vigtigt led i et demokratisk forsvar og et vigtigt bidrag til befolkningens forståelse for forsvarets vilkår. Kun danske statsborgere skal kunne optages i forsvaret. Dansk Folkeparti ønsker, at værnepligten udstrækkes til også at gælde færinger og grønlændere, som på den måde bidrager til forsvaret af hele Riget.

Dansk Folkeparti vil arbejde for, at forsvaret tilføres de nødvendige ressourcer, således at det kan løse de opgaver, der kræves i fremtiden.

Hjemmeværnet skal bevares på et uændret niveau. Hjemmeværnet sikrer et vigtigt folkeligt engagement i forsvaret. Beredskabsstyrelsen skal ligeledes sikres bevillinger på uændret niveau, således at vi fortsat sikres et integreret, enstrenget redningsberedskab til brug under katastrofer, kriser, terroranslag og i krig.

Danmark skal altid være rede til at kunne deltage i fredsbevarende og fredsskabende aktioner.

Internationalt militært samarbejde udgør et vigtigt element for Danmarks sikkerhed, og i forhold til vore internationale forpligtelser – såvel i NATO som i FN. Dansk Folkeparti har i forsvarsforliget forpligtet sig til at medvirke til, at brigaden til en hver tid kan stille med 2.000 kampklare soldater, men dette betyder ikke, at der nødvendigvis altid skal være 2.000 mand udsendt. Dansk Folkeparti forbeholder sig ret til i hvert enkelt tilfælde at vurdere, hvorvidt Danmark skal stille tropper til internationale opgaver eller ej. Danmark skal, som vi har tradition for, yde vort væsentlige bidrag til FN-opgaver.

En række totalitære og ustabile stater har længe arbejdet på at anskaffe sig masseødelæggelsesvåben og midlerne til at fremføre dem. På trods af et stærkt internationalt diplomatisk pres er det lykkes nogle af disse lande at udvikle atomvåben og missiler til at fremføre dem.

Dansk Folkeparti er opmærksom på de trusler, sådanne stater fremover kan udgøre mod Danmark og vores allierede. En af det internationale samfunds vigtigste opgaver er derfor at forhindre spredningen af masseødelæggelsesvåben og missilteknologi. Dette skal først og fremmest opnås med diplomatiske midler. Desværre virker diplomati ikke altid. Flere af vores alliancepartnere har derfor overvejet muligheden for at deltage i udviklingen og opførelsen af et missilskjold, der har til formål at forhindre, at ustabile stater kan ramme Danmark eller vores alliancepartnere med masseødelæggelsesvåben. Dansk Folkeparti mener, at Danmark bør deltage i udviklingen af et missilskjold sammen med vores allierede.

Rul til toppen