fbpx

Kommunalpolitik

Christiansborg, 2009

Dansk Folkeparti ønsker overordnet, at de politiske beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt. Det var en af vore væsentligste bevæggrunde for at indgå i kommunalreformen, hvor amterne blev afskaffet og flere opgaver inden for eksempelvis natur og miljø, uddannelse, social og trafik blev overdraget til kommunerne, og regionerne overtog sygehusdriften.

Det er vigtigt at sikre borgerne bedst mulig og mest muligt ensartet service, uanset hvilken kommune, de bor i. Og kan dette ikke sikres indenfor rammerne af det kommunale selvstyre, er vi rede til at revidere, hvilke opgaver, der på sigt skal løses af den enkelte kommune.

Kommunerne skal løse de opgaver og gennemføre de love, som Folketinget vedtager. Såfremt der måtte opstå situationer, hvor kommuner afviser dette, vil Dansk Folkeparti arbejde for, at der skrides ind - i første omgang via indenrigs- og finansministeriet og Kommunernes Landsforening. Er dette ikke tilstrækkeligt, vil vi om nødvendigt arbejde for at flytte givne opgaver fra kommunerne.

Med kommunalreformen er Danmark blevet inddelt i tre administrative led: Staten, regionerne og kommunerne. Det er alene staten og kommunerne, der har ret til at udskrive skatter. Det er Dansk Folkepartis målsætning, at Danmark med tiden alene skal have to administrative led nemlig staten og kommunerne. Regionernes væsentligste opgave – sygehusene – skal overdrages til staten. På længere sigt vil vi således arbejde for, at regionerne nedlægges.

Folkeafstemninger

Gennem folkeafstemninger bør kommunens borgere inddrages mest muligt i den lokale beslutningsproces. Beslutninger om kommunesammenlægninger, men også spørgsmål om eksempelvis opførsel af idrætsfaciliteter eller kulturhuse, bør kunne træffes efter folkeafstemning i kommunen. Det bør være muligt for en vis andel af en kommunes borgere at kræve en sag sendt til folkeafstemning i den pågældende kommune.

Det er vigtigt med en aktiv og engageret lokal debat om kommunale forhold. Aktive og engagerede medborgere sikrer kommunerne mod vanetænkning og stive traditioner.

Dansk Folkeparti finder det væsentligt, at der ikke bliver for store indbyrdes forskelle mellem kommunerne. Der bør være en høj servicestandard i alle kommuner. Derfor finder vi, at et vist mål af økonomisk udligning mellem rige og fattige kommuner er en nødvendighed. Det solidariske princip, at den stærke hjælper den mindre stærke, bør også være gældende, når det gælder kommunernes økonomi.

Landsbyer og øer

For Dansk Folkeparti er det afgørende, at vore landsby- og øsamfund fortsat kan leve i bedste velgående, og deres sammenhængskraft med det øvrige land styrkes. Det er en offentlig opgave at sørge for, at nødvendig og billig kollektiv transport i form af færger til og fra småøerne er til stede. Skoler og børneinstitutioner på øerne skal bevares. Helikoptere skal være parate til at bringe øboerne til nærmeste sygehus. Det er vigtigt, at beboerne kan føle den nødvendige tryghed, der gør, at også øboernes otium kan nydes på de skønne danske småøer.

Selvom Dansk Folkeparti er tilhænger af det kommunale selvstyre, er det vores opfattelse, at systemtænkning aldrig må forhindre, at opgaver løses. Hvis en opgave er udlagt til kommunerne, men kommunerne ikke viser sig i stand til at håndtere opgaven, må det altid være statens ansvar at opgaven klares.

Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at mandaterne i kommunalbestyrelserne skal fordeles på samme demokratiske facon som ved folketingsvalgene. I øjeblikket tilgodeses de store partier som følge af beregningen af mandater uforholdsmæssigt meget, således at partier, der ikke har et absolut flertal af vælgerne bag sig, alligevel kan opnå flertal i byrådet, mens mindre partier slet ikke repræsenteres i byrådene.

Rul til toppen