fbpx

Kulturpolitik

Christiansborg, 2009

Hvad er kultur?

aTil daglig taler vi ikke meget om, hvorfor vores samfund fungerer, som det gør, og det står nok ikke altid klart for os, hvorfor Danmark, ligesom de andre nordiske lande, adskiller sig så meget fra det meste af den øvrige verden. Hvad er grundlaget for demokratiet, for den høje produktion, for velfærdssamfundet og for den høje grad af fredsommelighed, der hidtil har kendetegnet det danske samfund?

Det er åbenbart, at de nævnte kvaliteter er indbyrdes forbundet, men bag dem ligger de særlige holdninger til tilværelsen, som er indeholdt i begrebet dansk kultur. Kulturen består af summen af det danske folks værdinormer, tro, religion, sprog, sædvaner, holdninger og traditioner.

Beskyttelse og videreudvikling af denne kultur er en forudsætning for landets beståen som et frit og oplyst samfund.

Kulturen skaber samfundsudviklingen

Danmarks lange kulturelle udvikling er i høj grad blevet påvirket af samkvemmet med verden udenfor Danmark, først og fremmest de nordiske lande, Tyskland, Frankrig, England og USA. Når denne kulturpåvirkning ikke har løbet vores egen kultur over ende, skyldes det, at vi uanset vort lands lille størrelse har haft evnen til og mulighederne for at lade påvirkningen foregå på vore vilkår og til at omforme den ydre påvirkning efter vore normer.

Vi har i denne sammenhæng været begunstiget af, at vores land i det meste af historien har ligget på afstand af verdens største brændpunkter. Fremmede hære og fremmede folkeslag har kun i korte perioder af historien invaderet vort land, og har derfor ikke kunnet omstyrte vor kultur, således som det har været tilfældet andre steder, herunder også i Europa.

I vor tid er de små landes kulturer kommet under pres. Danmark oplever i disse år, at mennesker fra lande med helt andre normer end vore strømmer ind i landet, og de store europæiske landes forsøg på at ændre den Europæiske Union til en forbundsstat har ført til sletning af grænsekontrollen.

Dansk Folkeparti er tilhænger af et kulturelt samarbejde med andre lande, men vi er modstandere af at give kulturer, der bygger på helt andre værdinormer end vore, indflydelse i Danmark. Den livsform, vi har valgt i Danmark, er enestående. Den er betinget af vores kultur, og den kan i et så lille land som vort ikke overleve, hvis vi tillader masseindvandring af fremmede religioner og fremmede kulturer. Et multikulturelt samfund er et samfund uden indre sammenhæng og sammenhold, og derfor er denne verdens multikulturelle samfund præget af mangel på solidaritet og ofte tillige af åben konflikt. Der er intet grundlag for at antage, at Danmark kan undgå at komme til at dele skæbne med andre multikulturelle samfund, hvis vi lader fremmede kulturer få afgørende indflydelse.

Dansk Folkeparti vil medvirke til, at der skabes forståelse for, at totalitære ideologier som kommunisme, nazisme, fascisme og religiøs islamisk fundamentalisme har en kulturbaggrund, som er uforenelig med vores samfunds eksistens. Det er sådanne kulturbaggrunde, der har skabt de fattige, uudviklede diktaturstater, som vi ser i verden uden om os. De skal ikke have plads i Danmark.

Danskheden skal styrkes

Den danske kultur er under pres fra flere sider, og Dansk Folkeparti ønsker derfor en bred politisk indsats for at styrke danskheden i alle vore kulturinstitutioner.

Det danske sprog er en afgørende faktor i kulturen. Behovet for at forbedre undervisningen i dansk i skolerne er omtalt i uddannelsesafsnittet. En særlig indsats er nødvendig i radio og TV, hvor det danske sprog i de senere år en er undergået en vulgarisering.

Danske film- og teaterproduktioner skal hovedsageligt have støtte, når dansk er det altdominerende sprog i produktionen og der anvendes en overvejende dansk skuespillerbesætning.

Bibliotekernes indkøb af klassisk og moderne skønlitteratur samt lødige faglitterære værker skal forøges. Bibliotekerne skal være levende og følge med tiden. Derfor skal bibliotekerne naturligvis også indeholde et relevant udvalgt af nye medier såsom internet, CD-rommer etc.

Undervisningen i danmarkshistorie skal styrkes i skolen, og dansk musik skal have en stærkere placering i undervisningen. Derfor skal morgensang genindføres i folkeskolen og gymnasiet. Dansk Folkeparti finder det ønskeligt, at danske elever får et godt kendskab til en rimelig del af de danske sange, der er indeholdt i Højskolesangbogen.

Undervisning i kulturhistorie i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser er en forudsætning for en bredere kulturforståelse. Denne undervisning skal derfor styrkes.

Den økonomiske støtte

Dansk Folkeparti ser det som et vigtigt mål for kulturpolitikken at give rum og plads til, at der kan skabes dansk kunst på et niveau, som kan repræsentere dansk kultur og medvirke til at behandle centrale spørgsmål i nutiden.

Dansk Folkeparti ønsker, at det økonomiske og kunstneriske ansvar for den støtte, der ydes til den professionelle kunst, overlades til råd, bestående af personer med førstehånds indsigt i kunst og kultur. For at sikre den kunstneriske kvalitet og undgå politisk ensidighed og nepotisme skal disse råd udpeges af Folketinget i forhold til partiernes repræsentation i Folketinget. Den økonomiske støtte anvendes primært til at sikre produktion af kunstneriske værker af høj kvalitet for det danske samfund. Dansk Folkeparti lægger vægt på, at støtten til den enkelte kunstner skal være afhængig af den pågældendes øvrige indkomst således, at der ikke ydes støtte til kunstnere, som har en stor kommerciel indkomst. Dansk Folkeparti er således modstander af tildelingen af livsvarige ydelser til kunstnere.

Staten skal understøtte produktion og formidling af kultur og kunst gennem tilskud til drift af museer og kulturinstitutioner, herunder Det Kongelige Teater, landsdelsteatrene og symfoniorkestrene. Disse institutioner pålægges at placere et dansk repertoire højt i deres aktivitet. Museerne skal forpligtes til at bevare danske kulturklenodier for eftertiden og udvise agtpågivenhed i forhold til kassation af kulturgenstande. Det er en vigtig opgave at sikre, at kulturminderne behandles varsomt, så de ikke forvitrer. Der skal sikres et højt uddannelsesniveau på de kunstneriske uddannelser, herunder arkitektskolerne, Den Danske Filmskole, kunstakademierne, teaterskolerne mv. Udenlandske studerende skal – bortset fra stipendiater – kun have adgang til disse uddannelser mod fuld brugerbetaling.

Dansk Folkeparti ønsker desuden at styrke indsatsen for at bevare historiske bygninger såsom gravhøje, slotte og borge men også andre landskabelige og fysiske udtryk skal beskyttes.

Dansk Folkeparti finder, at der bør føres nøje kontrol, når administrationen af offentlige midler er overladt til fonde eller selvejende institutioner.

Kultur- og erhvervspolitik

Støtten til kunstnere skal ses i sammenhæng med indtjeningen ved den produktion, der skabes i kulturerhvervene.

Danmark skal bl.a. satse på at markedsføre produkter indenfor informationsteknologi. Der bør på forsøgsbasis udvikles et samarbejde mellem kreative kunstnere, virksomheder og forskningsinstitutioner med viden om højteknologi.

Arkitektskolerne, Kunstakademiet og andre uddannelsesinstitutioner indenfor kulturområdet skal inddrages mere aktivt i udformningen af vore by- og boligkvarterer. Meget dansk nybyggeri er karakterløst og uden præg af dansk kultur. Det kunne lige så godt ligge i Toronto eller Düsseldorf. Det er en kulturopgave at skabe levende, trivselsfremmende boliger og bymiljøer, og det er kun muligt ved at inddrage en bred kreds af kunstnere i byplanlægning og byggeri.

Rul til toppen