fbpx

Ligestillingspolitik

Christiansborg, 2009

Dansk Folkeparti mener, at Danmark har reel ligestilling mellem kønnene. Der er dog fortsat nogle markante udfordringer i forhold til ligeløn, karrieremuligheder for kvinder, mænds barselsorlov og en grundlæggende holdningsændring til lige deling af hjemmets opgaver. Derudover skal der også fokus på ligestilling for og blandt udlændinge i Danmark og desuden arbejde for undertrykte kvinders vilkår på internationalt plan, især i de islamiske lande.

Dansk Folkeparti går ind for fuld og uforbeholden ligestilling mellem kønnene. Ligestilling må dog ikke forveksles med positiv særbehandling; Dansk Folkeparti ønsker at hjælpe kvinderne til at blive så stærke og konkurrencedygtige, at ligestillingen opstår som følge af kvindernes evner og kvalifikationer. Ingen skal have karriere, udnævnelser eller bestyrelsesposter som led i et kønskvoterings-system, da det er Dansk Folkepartis opfattelse, at dette i sig selv er diskriminerende. Kvinder har ofte gode lederegenskaber og en god forståelse for menneskers psykologi og er lige så vigtige medarbejdere indenfor både den offentlige og den private sektor som mænd. Fuld og hel ligestilling af kvinder i det danske samfunds- og erhvervsliv er den bedste garanti for et velfungerende og komplet samfund, ligesom det er grundlæggende i overensstemmelse med de danske værdier. Dette princip må der aldrig rokkes ved, heller ikke under indflydelse af fundamentalistisk religiøse kræfter i samfundet, som i stadigt tiltagende omfang søger at rulle 100 års ligestilllings-indsats tilbage.

Danmark er nået meget langt på ligestillingsområdet, men Dansk Folkeparti vil fortsætte arbejdet med at øge og sikre ligestilling, ikke mindst for at skabe mere ligeløn for kvinder og mænd. Samtidig bør virksomheder, organisationer og offentlige arbejdspladser arbejde på at skabe fleksible karriererammer, så det bliver muligt i højere grad at kombinere arbejds-, familie- og fritidsliv. Det er både en politisk opgave og en opgave for virksomhederne og de faglige foreninger at sikre en god udvikling på dette område.

Kvinder i Danmark er generelt selvbevidste, moderne kvinder, der træffer egne valg og definerer deres ønsker, mål og livsvilkår selv. Kvinder bærer en stor del af ansvaret for at stille krav til mænd om fuld ligestilling, også i hjemmet. Og mænd bør være bedre til at være sig dette ansvar bevidst og indgå i udviklingen mod fuld ligestilling. Dog er det Dansk Folkepartis holdning er, at kvinder, der velovervejet selv ønsker at påtage sig hovedansvaret for hjem og børn, ikke skal kritiseres for deres valg. Tværtimod. Det essentielle er, at både kvinder og mænd sætter dagsordenen for sig selv.

Indvandrede kvinder

Indvandringen i Danmark fra især islamiske lande har ført andre og mere feudale familiemønstre med sig. Disse harmonerer i mange tilfælde dårligt med det syn på kønsroller, kvinde- og ligestilling, som er normen i Danmark. Dansk Folkeparti mener, at man politisk skal arbejde aktivt med udlændinge- og integrationspolitikken for at sikre, at Danmark ikke får et ”proletariat” af udenlandske kvinder, som ikke får del i de mange rettigheder og muligheder, som Danmark har udviklet over århundreder.

Barsel

Dansk Folkeparti er tilfreds med den nugældende barselslovgivning, der giver stor fleksibilitet til børnefamilierne om selv at beslutte, hvilken forælder der skal på barsel hvornår. Dansk Folkeparti hylder frivillighedens princip og vil ikke på nogen måde fratage kvinden en del af barselsorloven ved lovgivningsmæssigt at overføre et antal uger til manden. Det er op til den enkelte familie selv at tilrettelægge og afgøre, uden indblanding fra staten, hvem der skal holde barselsorloven.

Vold mod kvinder

Vold mod kvinder eksisterer desværre stadig i større eller mindre grad i alle samfundslag. Politi og sociale myndigheder skal opretholde et intenst fokus på disse overgreb mod kvinder. Vi må til stadighed rejse problemet i den offentlige debat og samtidig sikre os, at der er fokus på problemet i behandlingssystemet. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der udføres en koordineret og koncentreret indsats for at skabe både de nødvendige behandlingstilbud til kvinder og børn, samt at der tages de nødvendige forholdsregler for at fjerne voldelige ægtemænd og sikre – også via retssystemet og markante straffe – at de stopper deres mishandling af kvinder. Ligeledes skal det sikres, at alle kvinder, der er truede af en voldelig ægtemand eller samlever, skal have mulighed for at få udleveret en overfaldsalarm med direkte forbindelse til politiet.

Dansk Folkeparti mener, at der er brug for en styrkelse af kvindekrisecentrene i Danmark. Stadig flere udenlandske kvinder opsøger de danske kvindekrisecentre, hvilket ofte skyldes, at mange indvandrere praktiserer et gammeldags kvindesyn. Det har medført, at kvinder bliver mishandlet og i ekstreme tilfælde sågar myrdes af deres egen familie, blandt andet i spørgsmål om valg af ægteskabspartner. Et æresdrab er en forfærdelig handling, som der må gøres alt for at undgå. Dansk Folkeparti ønsker en større forebyggende indsats på dette område. Der skal derfor sættes ressourcer af til at styrke indsatsen over for kvinder, der ønsker at bryde ud af tvangsægteskaber. Samtidig bør der skabes krisecentre i yderområderne, hvor akut truede kvinder kan placeres, indtil den umiddelbare fare er drevet over. Endeligt skal der gøres en forøget indsats for at retsforfølge og straffe personer, som måtte forsøge at tvinge kvinderne ud af krisecentrene ved brug af trusler og anden chikane.

Det bør i denne forbindelse være obligatorisk at oplyse indvandrede kvinder om rettigheder, retsstilling og ligestilling i deres integrationsforløb. Samtidig er det afgørende at tage et opgør med den offentlige forsørgelseskultur, der fastholder kvinderne i de traditionelle kvinderoller. Der bør fra kommunalt hold gøres en ekstra indsats for at få alle kvinder ud i samfundslivet, således at de kan lære om deres nye samfund, deres rettigheder og derved fremme integrationen.

I ulandsbistanden bør der indtænkes et særligt fokus på kvinderne, idet det ofte er dem, der er familiens sammenhængskraft og præger de kommende generationer. Dansk Folkeparti støtter de såkaldte mikrolån til kvinder, som ønsker at starte egen virksomhed og på den måde gøre sig selv økonomisk uafhængige og udvikle deres hjemegne. En anden metode at komme kvinderne i møde er ved at målrette betydelige ressourcer til familieplanlægning. Kvinderne i den tredje verden vil aldrig opnå reel ligestilling, endsige et værdigt liv, hvis ikke de får mulighed for at begrænse familiernes størrelse.

Ligestilling af homoseksuelle

Danskere har i generationer kæmpet for at give homoseksuelle plads og anerkendelse i samfundet på linje med heteroseksuelle. Dansk Folkeparti ønsker dog ingen positiv særbehandling af homoseksuelle.

Dansk Folkeparti er dog opmærksom på, at homoseksuelle i de sidste årtier er kommet under pres fra intolerante islamiske grupper i samfundet. Den udvikling skal bekæmpes, blandt andet gennem registrering af såkaldte hate crimes og oplysning i uddannelsessystemet.

Dansk Folkeparti går fuldt ind for homoseksuelles rettigheder, men vi går også ind for familieværdier med udgangspunkt i kernefamilien.

Derfor er Dansk Folkeparti ikke tilhænger af, at homoseksuelle skal kunne vies i kirker. Et kirkebryllup er tænkt som et religiøst velsignet ægteskab mellem mand og kvinde, og det skal respekteres – ligesom religioner må respektere homoseksuelle. Dansk Folkeparti går heller ikke ind for homoseksuelle pars ret til kunstig insemination eller adoption. Dansk Folkeparti anerkender, at homoseksuelle kan være lige så gode og ansvarlige forældre som heteroseksuelle, men lægger vægt på, at alle børn har ret til både en far og en mor, og den ret skal ikke ved lov fratages barnet fra undfangelsen/ved adoptionen.

Dansk Folkeparti har som udgangspunkt, at man ikke lovgivningsmæssigt skal støtte op om alternative familiemønstre, selvom vi anerkender, at disse kan være lige så kærlige og trygge familier som den traditionelle kernefamilie.

Hate Crimes

Der er kommet fokus på et problem vedrørende homoseksuelles ret til frit at vise deres kærlighed til mennesker af eget køn. Det fører i ekstreme tilfælde til, at homoseksuelle overfaldes alene fordi de har en anden seksualitet end flertallet. Dansk Folkeparti finder dette ganske uacceptabelt. Stening af homoparader og offentlige ytringer fra religiøse fanatikere mod homoseksuelle bør straffes kontant. Dansk Folkeparti vil arbejde målrettet mod undertrykkelse og diskriminering af homoseksuelle. Dansk Folkeparti ønsker desuden, at politiet skal registrere hate crimes vendt mod homoseksuelle for at kortlægge et eventuelt mønster i disse og herefter være i stand til at yde en målrettet indsats mod specifikke grupper, der måtte udvise foragtelig intolerance mod homoseksuelle.

Rul til toppen