fbpx

Skat og retfærdighed

Christiansborg, 2009

Dansk Folkeparti arbejder for at forny og forbedre det danske velfærdssystem, så det kan opretholdes i et samfund under forandring.

Forudsætningerne for det højt udviklede velfærdssamfund er befolkningens følelse af fællesskab og bevidsthed om, at samfundets goder og byrder fordeles retfærdigt. Det er kun muligt, hvis skattepolitikken er udformet sådan, at skatteyderne ikke fratages en urimelig del af deres arbejdsudbytte, og at samfundet tilbyder en service og en social og personlig sikkerhed, som står i forhold til de betalte skatter og afgifter.

Det er derfor vigtigt at slå fast, at skatter og afgifter ikke er en uudtømmelig kilde til finansiering af de offentlige udgifter. Det er således politikernes pligt at sikre, at velfærdssamfundets ressourceforbrug modsvarer de opnåede resultater. Opkrævningen af hver skattekrone skal derfor bidrage til, at velfærdsstaten fungerer optimalt og leverer den service og sociale beskyttelse, som danskerne forventer og har betalt for. Opkrævede skattekroner skal ikke bruges på unødvendige udgifter.

Dansk Folkeparti arbejder for en ansvarlig og retfærdig skattepolitik. Der er behov for omfattende reformer af det danske skattesystem på følgende områder:

  • en gradvis nedsættelse af skattetrykket
  • en retfærdig fordeling af skattebyrden
  • en korrekt, gennemskuelig og effektiv skatteligning

Skattetrykket

Den samlede beskatning er bestemt af de offentlige udgifters størrelse og behovet for at føre en politik der regulerer den økonomiske vækst. Det er derfor uden mening at tale om at sænke skatterne, uden at det samtidig gøres klart, hvilke offentlige udgifter, man vil begrænse eller hvilket økonomisk aktivitetsniveau, man ønsker at opnå.

Dansk Folkeparti lægger stor vægt på, at enhver regering, der baserer sig på Dansk Folkepartis mandater, ved sin tiltræden fastlægger en handlingsplan for sin økonomiske politik. Dansk Folkeparti er imod skattelettelser, som forringer grundlæggende velfærdsområder som ældreforsorg, folkepension, sundhedsvæsen, uddannelse, forskning og bekæmpelse af kriminalitet, men mener ikke, at sådanne forringelser automatisk følger af rationaliseringer.

Det hører med til politikernes sociale ansvar ikke at opkræve skatter til formål, der ligger udenfor fællesskabets ansvar og interesser. Både på det statslige og det kommunale plan må der derfor rejses det krav til politikerne, at de sætter sig i borgernes sted og kritisk vurderer, hvilke opgaver, der er nødvendige for fællesskabet og hvilke, der rettelig og mest effektivt løses i privat regi.

Den øgede internationale konkurrence og de åbne grænser vanskeliggør opretholdelsen af en markant højere personbeskatning, højere moms og højere afgifter i Danmark end i udlandet. En sænkning af skatte- og afgiftstrykket er derfor en stadig vigtigere forudsætning for at opretholde konkurrencedygtige virksomheder og dermed opretholde selve grundlaget for velfærdsstaten.

Dansk Folkeparti vil give sin parlamentariske støtte til, at det nuværende skattetryk, herunder i første række indkomstskatten, sænkes i det omfang, at velfærden er tilstrækkeligt udbygget og den offentlige service fungerer optimalt.

Lavere skatter på de laveste indkomster

Det er blevet stadig tydeligere gennem de senere år, at det kniber med incitamentet for de lavest lønnede, når de tager et job i den lavere ende af lønskalaen. Det er en uheldig udvikling, der skader velfærdssamfundet på lang sigt, og det skader muligheden for at få de danskere i arbejde, der har sværest ved at tage sig en uddannelse. Ydermere forstærker det problemet med, at de ikke-vestlige indvandrere har svært ved at etablere sig på arbejdsmarkedet.

Forudsætningen for at sænke skatterne på de laveste indkomster er, at det økonomiske råderum er til stede. Der findes forskellige modeller til at sænke skatterne på de laveste indkomster, en af dem er jobfradrag, som kan målrettes de laveste indkomster på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Dansk Folkeparti vil tillige arbejde for, at pensionister ikke straffes for at have mindre indtægter ved siden af pensionen eller for at have sparet op til deres pensionisttilværelse. Dette skal også gælde personer på efterløn. Dansk Folkeparti ønsker at styrke incitamenterne til at spare op til pensionsformål.

Korrekt og effektiv skatteligning

Dansk Folkeparti ønsker en korrekt og effektiv skatteligning. Korrekt ligning, ensartethed og forudsigelighed i ligningen, kort sagsbehandlingstid, overholdelse af procedurer og lovkrav og en korrekt og høflig kommunikation med skatteyderen er vigtige elementer i ligningsarbejdet.

Korrekt ligning forudsætter, at lovregler er forståelige og overskuelige. Dansk Folkeparti kræver forenkling og overskuelighed i lovstoffet. Dansk Folkeparti vil styrke retssikkerheden i ligningsarbejdet og vil styrke den enkelte skatteyders stilling, så ligningsmyndigheden ikke opleves som en overmagt, men som en ligeværdig modpart. Det er urimeligt, at mange afgørelser træffes af rets- og forvaltningsinstanser, der lægger bevisbyrden på skatteyderen.

Dansk Folkeparti går ind for samarbejde mellem ligningsmyndighederne og andre myndigheder for at opspore og forhindre strafbare overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Skatterevisorer og andre ligningsmedarbejdere skal sikres tidssvarende uddannelser, hvori også erfaringer fra andre forvaltningsgrene skal bidrage til tværfaglig forståelse bl.a. af samspillet mellem skatte- og sociallovgivningen.

Skattestop

Dansk Folkeparti har støttet regeringens skattestop siden 2001. Baggrunden er, at det ikke er holdbart at lade skatterne stige i en tid, hvor internationaliseringen presser det danske velfærdssystem, og hvor især de lavest lønnede kan have svært ved at finde overskud i budgetterne. Skattestoppet har derfor været en vigtig brik i at sætte en stopper for en stigende beskatning, der ofte vendte den tunge ende nedad.

Skattestoppets effekter på fordelingspolitikken og organiseringen af velfærdsstaten er løbende til vurdering.

Derfor kan det være hensigtsmæssigt at holde et vågent øje med de fordelingspolitiske konsekvenser af skattestoppet. Skattestoppet er et vigtigt instrument til at holde skatterne i ro, hvilket har haft en positiv effekt på den danske økonomi. Men på linie med andre politiske instrumenter skal det kunne indgå i den overordnede politiske planlægning, også hvis det vurderes, at det bliver nødvendigt at fortolke det mere fleksibelt.

Overordnet går Dansk Folkeparti ind for at justere den danske skattepolitik langsomt og i respekt for en velfærdsstat, der finansieres uden gældsætning. Skattepolitikken er et yderst vigtigt instrument i skabelsen af velfærdsstaten, der påvirker alle menneskers liv. Det er derfor væsentligt, at skattepolitikken hele tiden bliver opfattet som retfærdig, effektiv og rimelig.

Grænsehandel

Dansk Folkeparti ønsker at reducere grænsehandlen mest muligt. Siden systemskiftet i 2001 har vi arbejdet på at få sænket afgifterne på en række grænsehandelsfølsomme varer såsom øl, vin, spiritus og læskedrikke. Det er i vid udstrækning lykkes. Men disse varer er stadigt billigere syd for den danske grænse, og derfor kører mange danskere stadig til Tyskland for at handle ind. Dette koster danske arbejdspladser. En sænkning af disse afgifter tjener endvidere som et led i indsatsen for at komme den omfattende kiosksvindel med ulovligt importerede varer til livs.

Rul til toppen