Holdninger

Fødevarer

Vi mener

  • Danmark skal blive ved med at producere fødevarer af høj kvalitet
  • Danske forbrugere har krav på nøjagtig information om de fødevarer der ligger i butikkerne
  • Vi er modstandere af EU’s landbrugspolitik

Fødevarer af høj kvalitet

Det er enhver borgers ret at have adgang til fødevarer af høj kvalitet, som er produceret under forsvarlige og hygiejniske forhold samt under streng fødevarekontrol. Vores madvarer ligger ikke alene til grund for vores trivsel og folkesundhed, men udgør også en vigtig eksportvare for Danmark. Derfor er det et krav, at danske fødevarer og importerede fødevarer lever op til vigtige, grundlæggende krav om kvalitet, hygiejne og forbrugeroplysning.

Dansk Folkeparti ønsker at bevare fødevarerne tæt på deres oprindelige udgangspunkt, og det betyder et nej til berigede fødevarer. Det skal være muligt for forbrugeren selv, ud fra tilstrækkelig og detaljeret oplysning, at sammensætte sin kost, således at den kan leve op til ernæringsmæssige og sundhedsmæssige krav. Derfor skal fødevarer ikke tilsættes eksempelvis kunstige vitaminer, og det skal ikke være muligt at gøre usunde fødevarer ”sunde” ved at forskønne dem med ernæringsrigtige stoffer.

Dansk Folkeparti er desuden modstander af genmodificerede fødevarer, de såkaldte GMO-produkter. Vores meget begrænsede viden om genteknologiens konsekvenser gør det nødvendigt, at denne teknologi underkastes langt mere omhyggelig forskning, før den tages i anvendelse. Forskning i forandring af menneskers og dyrs arvemasse har så alvorlige langsigtede perspektiver, at den i mange år frem bør foregå i sikre, kontrollerede laboratorieeksperimenter.

Krav på oplysning og beskyttelse

Som forbruger har man krav på detaljerede oplysninger om fødevareudbuddet, således at man sættes i stand til at til- og fravælge varer ud fra sin egen overbevisning og præferencer. Vi ønsker, at alle produkter, der sælges i Danmark, skal være forsynede med detaljeret forbrugeroplysning om eventuelle ingredienser, tilsætningsstoffer, oprindelsesland og produktionsmetode. Det vil eksempelvis sige, at forbrugeren er oplyst om en vares eventuelle konflikt med gængse ernæringsråd, samt får mulighed for eksempelvis at tilvælge danske varer eller undgå kød fra halalslagtede dyr.

Produkter, der sælges i Danmark, skal desuden være forsynede med detaljerede oplysninger om fedtindhold og kalorieindhold. Det danske samfund bevæger sig på kanten af en fedmeepidemi, og derfor bør alle produkter være forsynet med klar og tydelig redegørelse for den sundhedsmæssige sammensætning, således at forbrugerne får det bedste udgangspunkt for at sammensætte deres kost på en hensigtsmæssig måde.

Den danske forbruger skal kunne være sikker på, at fødevarer købt i Danmark ikke indeholder direkte skadelige eller giftige stoffer. Derfor bør Danmark på nationalt plan indføre og fastholde grænseværdier og forbud mod stoffer, som videnskaben har saglig grund til at bedømme som skadelige.

Økologi

Dansk Folkeparti er tilhænger af økologiske produkter og miljøforsvarlige produktionsmetoder. Der er videnskabeligt grundlag for at tro, at fødevarer opnår den bedste kvalitet og sundhed ved så vidt muligt at blive friholdt fra kunstige og industrielle påvirkninger. Økologi er desuden den bedste metode til at beskytte de eksisterende naturressourcer og det danske grundvand, ligesom økologiske husdyrbrug gør det muligt at behandle dyrene på forsvarlig vis ud fra dyreetiske grundprincipper. Dansk Folkeparti arbejder for at give økologiske landbrug og producenter de bedste økonomiske og administrative forhold for at fremme økologien i Danmarks fødevarepolitik.

Fødevarekontrol

Den danske forbruger skal kunne vide sig sikker på kvaliteten af tilgængelige fødevarer. For at opretholde en forsvarlig standard af danske fødevarer går Dansk Folkeparti ind for en streng og effektiv fødevarekontrol samt hårde restriktioner over for producenter, butikker, restauranter med mere, som forbryder sig imod fødevareregler og vedtagne hygiejnestandarder. Fødevarestyrelsen, herunder fødevarekontrollen, skal desuden til hver en tid have tilført de nødvendige ressourcer, således at vi kan sikre sunde fødevarer i både butikker, restauranter og offentlige madtilbud.

Danske fødevarer og EU

Dansk Folkeparti mener, at Danmark til hver en tid kan indføre egne, nationale regler og rammer for forbrugerbeskyttelse, forbrugeroplysning, samt regler for tilladte tilsætningsmidler/stoffer og produktionsmetoder. Det betyder en stærk skepsis over for EU’s regler om det indre marked, som kræver totalharmonisering og derved forhindrer landene i at opretholde et højere forbruger- og fødevaresikkerhedsniveau.

Endvidere er Dansk Folkeparti modstander af EU´s landbrugspolitik, som giver incitament til overflodsproduktion af varer af lav kvalitet. EU’s landbrugsstøtte skal gradvist afskaffes, idet støtten efter vores opfattelse forvrider markedskræfterne og resulterer i dyrere varer for forbrugerne. EU’s egen administration af forbrugerbeskyttelsen er tillige karakteriseret ved, at økonomiske hensyn ofte sættes foran hensynet til fødevaresikkerheden. Derfor ønsker vi, at retten til national fastsættelse af kravene til fødevaresikkerhed fastholdes.

Dansk Folkeparti finder, at EU’s lovgivning om kemiske stoffer tillader anvendelsen af for mange stoffer, hvis virkninger ikke er kendte og indebærer alt for høje grænseværdier for nogle stoffer. Danmark skal arbejde for, at EU-reglerne alene skal være minimumsregler, således at de enkelte lande har ret til at fastsætte videregående krav og til at fastsætte egne regler for mærkningen af fødevarer.