fbpx

Politik og retningslinjer om krænkende adfærd

 1. BAGGRUND OG FORMÅL
  Politikken og retningslinjerne er gældende for samtlige medlemmer af Dansk Folkeparti, Landsorganisationen og Dansk Folkepartis Ungdom (i det følgende samlet benævnt som ”DF”), ligesom den er gældende for ansatte samt valgte og politisk udpegede repræsentanter i DF. DF er en organisation, hvor respekt, fællesskab og tryghed er vigtige kerneværdier. Grundlaget for følelsen af tryghed er blandt andet, at man respekterer hinanden og bevarer en god omgangstone. DF har nultolerance overfor al krænkende adfærd. Enhver person, der er omfattet af disse retningslinjer, har til enhver tid ret til at sige fra overfor adfærd, som man oplever som krænkende, uden at dette medfører konsekvenser for den enkelte. Det er et fælles ansvar, at vi behandler hinanden ordentligt og sikrer et godt samarbejde og en god omgangstone med plads til forskellighed. Alle har pligt til at omgå hinanden på en værdig måde uanset personlig baggrund som alder, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, handicap, etnisk tilhørsforhold og religion. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø, herunder at undgå krænkende adfærd. Ledelsen i DF har derfor pligt til at forebygge, at krænkende adfærd finder sted, og det skal sikres, at der fastlægges retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd, og at sådanne retningslinjer efterleves. Krænkende adfærd kan udøves og opleves af alle i DF, herunder medlemmer, medarbejdere, chefer og eksterne parter (f.eks. samarbejdspartnere eller borgere). Det er uacceptabel adfærd uanset, hvem der udøver den krænkende adfærd. Hvis man oplever at blive udsat for krænkende adfærd, er det vigtigt, at man søger hjælp og støtte hos dem, som står klar til at hjælpe. DF opfordrer alle til at reagere, uanset hvem krænkeren er og uanset omfanget af krænkelsen. Alle henvendelser vil blive taget alvorligt, og DF har mulighed for at tilbyde ekstern bistand (i form af psykolog eller juridisk bistand) til personer, der måtte have behov for det.
 2. KRÆNKENDE ADFÆRD
  Ved krænkende adfærd forstås adfærd, hvor en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af den eller de udsatte personer opfattes som nedværdigende. Den krænkende adfærd kan både være en aktiv handling og en undladelse af at handle, ligesom den kan være både verbal og nonverbal. Det er ikke en forudsætning, at den krænkende adfærd er foregået regelmæssigt eller i en længere periode. En enkeltstående hændelse kan derfor også udgøre krænkende adfærd. Det er uddybende beskrevet, hvad der forstås ved krænkende handlinger i Arbejdstilsynets vejledning 4.3.1 om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, som du finder her. Enhver krænkende adfærd kan medføre de under punkt 8 anførte sanktioner.
 3. HVIS MAN OPLEVER KRÆNKENDE ADFÆRD
  Det er vigtigt, at man reagerer på krænkende adfærd over for en selv eller andre uanset, om krænkeren er medlem, medarbejder eller chef. Enhver har ret til at sige fra over for krænkende omgangstone og adfærd, man ikke kan acceptere. Det gælder også, selvom kollegerne eller partifællerne måske ikke betragter det som alvorligt. Krænkende adfærd kan være en alvorlig psykisk belastning, og man skal derfor reagere og søge hjælp. Personale- og sekretariatschefen i Dansk Folkeparti er nøgleperson i forhold til håndtering af situationer med krænkende adfærd i forhold til medlemmer af folketinget eller ansatte i Partiet, og det er i første gang Personale- og sekretariatschefen, der skal rettes henvendelse til, jf. punkt 5 om håndtering af indberetning om krænkende adfærd vedrørende medlemmer af folketinget eller ansatte. I forhold til håndtering af situationer med krænkende adfærd i Landsorganisationen og DFU skal der rettes henvendelse til henholdsvis partisekretæren og formanden for DFU. Alle henvendelser vil blive behandlet med diskretion over for de involverede parter. Personale- og sekretariatschefen i Dansk Folkeparti, partisekretæren eller formanden for DFU har efter en gennemgang af den modtagne henvendelse mulighed for at inddrage DF’s eksterne advokat i undersøgelsen af den krænkende adfærd. Det er derudover også muligt at søge psykologisk rådgivning eller ringe til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Arbejdstilsynets hotline kan kontaktes på tlf. 70 22 12 80.
 4. HVIS MAN INDBERETTES FOR KRÆNKENDE ADFÆRD
  Det kan være en alvorlig psykisk belastning at blive indberettet for krænkende adfærd, og DF opfordrer derfor til, at man i en sådan situation kontakter sin arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten har pligt til at stå til rådighed for råd og vejledning for den, der bliver indberettet for krænkende adfærd. Arbejdsmiljørepræsentanten skal sikre, at den, der indberettes, får den nødvendige hjælp og bistand. Arbejdsmiljørepræsentanten har mulighed for at gå videre med sagen til Personale- og sekretariatschefen i Dansk Folkeparti, partisekretæren eller formanden for DFU. Alle henvendelser om krænkende adfærd vil blive behandlet med stor diskretion over for de involverede parter. Det er derudover muligt at at få psykolog bistand og/eller juridisk rådgivning.
 5. HÅNDTERING AF INDBERETNING OM KRÆNKENDE ADFÆRD
  Når krænkede adfærd indberettes, er det i første omgang Dansk Folkepartis Personale- og Sekretariatschef, der undersøger, hvad der er sket, og som taler med de parter, der er involveret i krænkelsen. Personale- og Sekretariatschefen, partisekretæren eller formanden for DFU kan efter omstændighederne inddrage DF’s eksterne advokat. En henvendelse til Dansk Folkepartis Personale- og Sekretariatschef bør indeholde flest mulige relevante oplysninger om forholdet, herunder eksempelvis oplysning om tidspunktet og stedet for den krænkende adfærd samt øvrige tilstedeværende personer m.v. Der vil blive udvist diskretion både over for den, som oplever krænkende adfærd, og over for den, der indberettes. Det er vigtigt, at alle involverede parter oplever, at deres version af det skete bliver hørt, og at forklaringen indgår i en eventuel efterfølgende undersøgelse.
 6. UNDERSØGELSE AF KRÆNKENDE ADFÆRD
  DF har etableret et samarbejde med et eksternt advokatfirma, Skau Reipurth & Partnere, der på DF’s vegne undersøger sager om krænkende adfærd. Da ledelsen i DF har et ansvar for at sikre efterlevelsen af retningslinjerne, skal man i første omgang rette henvendelse til Personale- og Sekretariatschefen, partisekretæren eller formanden for DFU, jf. punkt 5, der efter omstændighederne inddrager DF’s eksterne advokat. Skau Reipurth & Partnere vil på baggrund af oplysningerne fra Dansk Folkepartis Personale- og Sekretariatschef undersøge forholdet nærmere, tale med relevante personer og udarbejde en rapport over sagens forløb. Rapporten udleveres til Dansk Folkepartis Personale- og Sekretariatschef, Landsorganisationens partisekretær eller formanden for Dansk Folkepartis Ungdom alt efter omstændighederne. Dansk Folkepartis Personale- og Sekretariatschef, Landsorganisationens partisekretær eller formanden for Dansk Folkepartis Ungdom alt efter omstændighederne tager på denne baggrund stilling til, hvordan henvendelsen videre skal behandles.
 7. ADVOKATBISTAND
  For at sikre retssikkerheden for de involverede parter, har har DF mulighed for at henvise til uvildig advokatbistand (”Egen Advokatbistand”), der er uafhængig af DF. DF betaler rimelige og nødvendige udgifter hertil. Tilbuddet om Egen Advokatbistand kan benyttes af følgende personer omfattet af disse retningslinjer:
  -Personer, der selv har oplevet krænkende adfærd
  -Personer, der er genstand for en henvendelse om krænkende adfærd.
  Det er Personale- og sekretariatschefen, partisekretæren eller formanden for DFU, der i sidste ende beslutter, om en involveret part kan anvende tilbuddet om Egen Advokatbistand.
 1. SANKTIONER
  DF kan efter omstændighederne pålægge sanktioner, hvis det på baggrund af undersøgelsen fastslås, at en person har krænket en anden person. Sanktionerne kan f.eks. være:
  – Indgivelse af politianmeldelse
  – Eksklusion fra Dansk Folkeparti, Landsorganisationen eller Dansk Folkepartis Ungdom
  – Skriftlige eller mundtlige advarsler
  – Karantæne
  – Ansættelsesretlige konsekvenser, som f.eks. påtale, advarsel, opsigelse og i grovere tilfælde bortvisning
 1. FORTROLIGHED
  Alle henvendelser til Dansk Folkeparti, Landsorganisationen eller Dansk Folkepartis Ungdom behandles fortroligt og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Det betyder også, at kun personer, som har saglig grund til at få kendskab til henvendelsen, vil modtage oplysninger herom.
  Version: November 2020.
Rul til toppen