fbpx

Dansk Folkepartis principprogram

principprogram från oktober 2002

Jag gläder mig mycket åt att här kunna presentera Dansk Folkepartis principprogram.

Det som främst kännetecknar detta principprogram är, nu liksom tidigare, vårt varma och starkt nationella sinnelag.

I Dansk Folkeparti är vi stolta över Danmark; vi älskar vårt fädernesland och vi känner en historisk förpliktelse att värna om detta land, dess folk och det danska arvet.

Med denna förpliktelse följer även nödvändigheten av ett starkt försvar samt trygga och säkra gränser. En utveckling i enlighet med folkets vilja är endast möjlig i ett fritt Danmark.

Med vänliga hälsningar

Kristian Thulesen Dahl
 

 

Dansk Folkepartis målsättning är att hävda Danmarks suveränitet, att säkra det danska folkets frihet i sitt eget land samt att bevara och bygga ut folkstyret och monarkin.

Vårt danska kulturarv och vårt ansvar för varandra som ett folk är förpliktigande. Därför vill vi stärka landets yttre och inre säkerhet.

Vi eftersträvar ett land av fria danska medborgare, som ska ges möjlighet att klara sig själva och fatta sina egna beslut. Samtidigt ska staten ansvara för att ge hjälp och stöd åt de danskar som behöver sådana insatser och på så vis hjälpa dem till en trygg tillvaro.

Vi vill att landet och folkstyret ska utvecklas i frihet och kommer att bekämpa alla försök att inskränka folkstyret och medborgarnas fri- och rättigheter.

Dansk Folkeparti kommer att spela en aktiv roll i folkstyret: i Folketinget och i kommunfullmäktige ämnar vi – gärna genom samarbete med andra partier – arbeta målmedvetet för att genomföra så stora delar av vår politik som möjligt.

 

Den konstitutionella monarkin i Danmark ska bevaras.

Vi ser Danmarks grundlag som fundamentet för folkstyret som bör utvecklas ytterligare genom ökad direktdemokrati.

Det är vår önskan att riksgemenskapen ska fortbestå, så länge det grönländska folket och det färöiska folket vill ingå i denna gemenskap.

 

Folkkyrkan är det danska folkets kyrka.

Kristendomen har under många århundraden varit förhärskande i Danmark och den utgör en integrerad del av det danska samhället. Den betydelse som kristendomen har och har haft är ovärderlig och den har satt sin prägel på danskarnas livsstil. Genom tiderna har den utgjort ett rättesnöre och en vägvisare för det danska folket.

Kristendomen gör en distinkt åtskillnad mellan det världsliga och trons värld. Denna skillnad är avgörande för ett lands utveckling, för frihet, öppenhet och folkstyre.

Dansk Folkeparti anser att staten ska stödja folkkyrkan. Detta påverkar inte den allmänna trosfrihet som vi är anhängare – och beskyddare – av.

 

Landets suveränitet och frihet är det viktigaste målet för dansk utrikespolitik.

Dansk Folkeparti eftersträvar ett vänskapligt och dynamiskt samarbete med världens alla demokratiska och frihetsälskande nationer, men vi tänker inte acceptera att Danmark gör avkall på sin suveränitet.

Av denna anledning är Dansk Folkeparti motståndare till Europeiska Unionen.

Vi bekänner oss till de grundläggande fri- och rättigheterna som yttrandefrihet, mötesfrihet och trosfrihet genom att vi betonar vikten av att fri- och rättigheter respekteras även för andra folkslag.

I egenskap av suverän och fri nation, bör Danmark ingå i NATO-alliansen, som vi ska stödja med erforderliga resurser. Således ämnar vi arbeta för ett trovärdigt och effektivt försvar med armé, flotta, flygvapen och hemvärn.

Vi stödjer Danmarks medlemskap i FN, som bör arbeta för en fredlig samexistens mellan organisationens medlemsstater samt säkerställa att hjälp ges till människor som har hamnat i nöd på grund av krig, inbördeskrig samt hunger- och naturkatastrofer.

 

Upprätthållandet av lag och ordning är av stor betydelse i ett rättssamhälle och det måste därför finnas en klar koppling mellan brott och straff.

Det är av stor betydelse för medborgarnas rättsmedvetande att ett brott snabbt och effektivt följs av en fällande dom och straff. Erforderliga resurser ska avsättas till brottsutredning samt brottsförebyggande åtgärder.

 

Landet bygger på det danska kulturarvet, och dansk kultur ska därför bevaras och stärkas.

Kulturen har sitt ursprung i det danska folkets historia, erfarenheter, tro, språk och sedvänjor. För att vårt land ska förbli ett fritt och upplyst samhälle krävs det att vi skyddar och vidareutvecklar vår kultur.

Vi eftersträvar därför en bred insats för att stärka danskheten överallt. Danska minoriteter utanför Danmarks gränser bör få ekonomiskt, politiskt och moraliskt stöd.

Danmark är inte ett invandrarland och har aldrig varit det. Vi kan därför inte acceptera en multietnisk förvandling av landet.

Danmark är danskarnas land, och medborgarna ska kunna leva i ett tryggt rättssamhälle som utvecklas i enlighet med dansk kultur.

Utlänningar ska kunna upptas i det danska samhället, men endast under förutsättning att detta inte sätter trygghet och folkstyre på spel.

Utländska medborgare ska, i begränsat antal samt i enlighet med särskilda regler och i överensstämmelse med grundlagens bestämmelser, kunna erhålla danskt medborgarskap.

 

Ett välfungerande social- och hälsovårdssystem ska erbjuda hjälp till alla som behöver det.

Vård och omsorg om äldre och handikappade är en offentlig angelägenhet. Vi måste säkerställa att dessa samhällsgrupper får ett värdigt och tryggt liv på likadana villkor över hela landet.

Hälso- och sjukvården ska hålla högsta standard och som utgångspunkt vara offentligägd samt finansieras via skattsedeln. Förebyggande hälsovård ska prioriteras högt.

 

Familjen utgör kärnan i det danska samhället.

Danmark är beroende av de villkor som familjerna erbjuds. De nära banden mellan äkta makar, barn och föräldrar är av avgörande betydelse för landet och dess framtid. Därför är det viktigt att familjerna garanteras så goda möjligheter som möjligt för att kunna fungera.

En förutsättning för landets utveckling är ett utbildningssystem av högsta kvalitet.

Dansk Folkeparti prioriterar undervisning, utbildning och forskning mycket högt. Man ska kunna välja fritt mellan offentliga skolor och privatskolor. Eleverna ska bibringas nyttiga kunskaper, bland annat en förståelse för de historiska och kulturella förutsättningarna för landets utveckling och deras egen tillvaro som danska medborgare.

Vi värderar praktiska och teoretiska insatser lika högt när det gäller den fortsatta dynamiska utvecklingen av landet. Utbildningssystemet ska därför utformas så att det tar hänsyn till den enskildes förmåga, färdigheter och intressen.

 

Landets välstånd är beroende av det danska folkets samlade arbetsinsats.

Landets välstånd skapas i gemenskap av verksamma och arbetsamma människor. Välståndet uppstår genom att en mycket stor andel av den danska befolkningen, både män och kvinnor, är yrkesverksam samt i hög grad även genom den kvalitet som kännetecknar dansk arbetskraft.

Landet har användning för driftiga entreprenörer och samhället bör därför vara utformat så att folk vet att flit och kompetens kan betala sig.

 

Vi ska vårda vår natur.

Vi kommer att arbeta för att såväl vi som framtida generationer ska ha tillgång till en sund och ren miljö.

Landets utveckling ska ske i samspel med naturen och på ett sådant sätt att vi iakttar varsamhet i förhållande till de långsiktiga konsekvenserna av vår livsföring.

Vi kommer även att arbeta både nationellt och internationellt för att hanteringen av jordens resurser ska präglas av försiktighet, omtanke och ansvar. Hit räknas även omsorgen om naturen och alla de levande varelser som vi ansvarar för i egenskap av förvaltare av jordens rikedomar.
Rul til toppen