Vi mener

  • Vi betragter dansk natur og dyreliv som dyrebar kulturarv, der skal beskyttes, bevares og kultiveres.
  • Det er en menneskeret at leve i et rent miljø.
  • Der skal gøres en større indsats for at sikre havmiljøet i de danske farvande.

Ren luft og rent vand samt høj biodiversitet

Det overordnede mål for Dansk Folkepartis miljøpolitik er at forhindre, at mennesket griber ind i naturen på en måde, der forstyrrer den naturlige balance. Det skal sikres, at både vi og fremtidige generationer kan leve i et sundt miljø. Det har uoverskuelige konsekvenser, hvis vi ignorerer farerne ved at forstyrre naturens balance. Samfundets udvikling skal foregå i samspil med naturen og således, at vi iagttager forsigtighed i forhold til de langsigtede konsekvenser af vor levevis.

Dansk Folkeparti vil både nationalt og internationalt arbejde for, at den måde hvorpå vi omgås klodens ressourcer, bærer præg af omtanke og ansvarlighed.

I disse år gøres der et stort arbejde for at udrede årsagerne til den globale opvarmning, som af stort set alle anerkendes som en kendsgerning. Selv om årsagerne hertil ikke synes entydigt fastlagte, tyder meget på, at menneskets aktiviteter på jorden bidrager til den globale opvarmning, og set i et internationalt perspektiv er en imødegåelse af klodens opvarmning således et anliggende for alle jordens nationer, ikke kun Europa eller USA. For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at også højvækstlande som Kina og Indien inddrages fuldt ud i en global klimapolitik. Uden disse landes medvirken vil miljømæssige tiltag med henblik på en reduktion af CO2-udledningen være langt mindre virkningsfulde.

Det er vigtigt for Dansk Folkeparti at slå fast, at miljøpolitik ikke bør føres ud fra ideologisk betingede overvejelser, og at miljøskatter ikke må udvikle sig til blot en ny måde at finansiere statens forbrug på. Fremtidens udfordring er at udnytte de økonomiske ressourcer bedst muligt og at koncentrere miljøindsatsen om de områder, hvor nytteværdien er størst.

Luftforureningen i byerne skal bekæmpes, ikke ved at gøre det umuligt at færdes i bil, men gennem skærpede krav til renere udstødning og ved en fornuftig kollektiv trafikplanlægning.

Ansvaret for havene, luften og atmosfæren er internationalt. Forurening spredes over grænserne. Det er vigtigt, at forurening ikke blot eksporteres, så miljøbelastende produktion flyttes til udviklingslande, og dumping af affald foregår i den tredje verden eller i verdenshavene. Derfor bør forureningsbekæmpelse være en integreret del af Danmarks udviklingsbistand.

De grundlæggende miljøproblemer må nødvendigvis løses gennem internationalt samarbejde. Det betyder ikke, at vi kan overlade ansvaret eller forståelsen til store lande, men tværtimod at vi må gøre vores indflydelse gældende og selv bevare høje miljøstandarder.

På internationalt plan er det målet, at klodens klimasystem bevares intakt, således at den biologiske mangfoldighed sikres. Det er vigtigt for klodens samlede balance at standse forvandlingen af regnskov til ørken. Skovhugst med erosion og ørkendannelse til følge skal bekæmpes gennem internationale aftaler om støtte til alternativ udvikling.

Fremtidens udvikling og vækst

Det er forbedrede produktionsmetoder og udvikling af produkter baseret på et højt vidensniveau, der skal sikre fremtidens udvikling i Danmark og de øvrige industrialiserede lande. Målet er således kvalitativ vækst, hvilket forenklet udtrykt betyder, at målet ikke bare er at producere mere, men at producere bedre, herunder at udvikle produkter, som ved anvendelse på verdensplan kan medvirke til at skabe en bæredygtig udvikling også uden for industrilandene. Den økonomiske vækst, som både vi og landene omkring os oplever, er først og fremmest kvalitativ, men Danmark er på en lang række områder foran.

Miljøpolitikken skal derfor bære præg af en fornuftig afvejning af miljø og økonomi, forstået på den måde, at miljøpolitiske tiltag skal sættes ind, hvor ressourcerne anvendes bedst muligt.

Miljøet er afgørende for livskvaliteten

For Dansk Folkeparti går ønsket om et miljø i naturlig balance og kvalitativ vækst hånd i hånd med ønsket om en høj livskvalitet. Borgerne skal have sikkerhed for kvaliteten af det vand, der kommer ud af vandhanen, for hvad der er i den mad, vi spiser og i den luft, vi indånder. Vi skal i størst muligt omfang have sikkerhed for, at de stoffer, der omgiver os i hverdagen, ikke har skadelige virkninger på vores helbred på kort sigt og på arvematerialet på længere sigt og dermed får negative konsekvenser for vore efterkommere.

Miljøet skal holdes frit for stoffer, der skader menneskers eller dyrs sundhedstilstand eller arvemasse. Producenter og importører af kemiske produkter skal i hele produktets levetid kunne holdes ansvarlige for et produkts virkninger.

Sunde fødevarer

Dansk Folkeparti er modstander af introduktionen af såkaldt berigede fødevarer. Det er et kulturelt gode, at forskelligheden i de nationale fødevarer i alle Europas lande bevares samtidig med, at der skabes sikkerhed for, at fødevarernes kvalitet bringes op på et højt niveau. EUs landbrugspolitik er til skade for en sådan målsætning, fordi denne politik giver incitament til overflodsproduktion af varer af lav kvalitet. Fødevarer skal generelt betales af forbrugeren – ikke over skattebilletten, sådan som det er tilfældet i EUs planøkonomiske landbrugspolitik.

Forbrugerbeskyttelsen på fødevareområdet kan ikke varetages tilfredsstillende i et område, der som EU er kendetegnet af meget vekslende kvalitet i miljøadministrationen. EUs egen administration af forbrugerbeskyttelsen er tillige karakteriseret ved, at økonomiske hensyn ofte sættes foran hensynet til fødevaresikkerheden. Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at retten til national fastsættelse af kravene til fødevaresikkerhed fastholdes, selvom det er absolut ønskeligt, at der tillige også skabes fælles mindstekrav til fødevarestandarder i EU.

Dansk Folkeparti finder, at EUs lovgivning om kemiske stoffer tillader anvendelsen af for mange stoffer, hvis virkninger ikke er kendte og indebærer alt for høje grænseværdier for nogle stoffer. Danmark skal arbejde for, at EU-reglerne alene skal være minimumsregler, således at de enkelte lande har ret til at fastsætte mere vidtgående krav og til at fastsætte egne regler for mærkningen af fødevarer.

Vores meget begrænsede viden om genteknologiens konsekvenser gør det nødvendigt, at denne teknologi underkastes langt mere omhyggelig forskning, før den tages i anvendelse. Forskning i forandring af menneskers og dyrs arvemasse har så alvorlige langsigtede perspektiver, at den i mange år frem bør foregå i sikre, kontrollerede laboratorieeksperimenter. Dansk Folkeparti kan derfor ikke tilslutte sig tanken om genmodificerede fødevarer – de såkaldte GMO´er.

Grundvandsreserverne skal beskyttes mod forurening fra såvel landbrug som industri, så vi også i fremtiden kan drikke rent og friskt vand fra hanen. Det danske kloaknet er mange steder i landet utæt, og en omfattende sanering er nødvendig. Saneringen er en kommunal opgave, som må løses efter en samlet plan. Man bør i højere grad gøre sig grundige overvejelser om kloaksystemets udformning i forbindelse med byplanlægning og byggemodning, så man minimerer risikoen for oversvømmelser såvel som forurening.

Planlæg fornuftigt med hele Danmark for øje

Takket være en forudseende landsplanlovgivning har vi i Danmark formået at friholde det åbne land for bebyggelse, som ikke er naturligt hjemmehørende der. Det danske landskab bærer præg af, at vi er et landbrugsland, og selv om vi har meget få områder med egentlig vild natur, er landskabets egenart søgt bevaret. Dansk Folkeparti støtter tanken om, at større områder kan udlægges til nationalparker, så nogle af vore mest naturskønne områder dermed kan bevares for eftertiden.

Dansk Folkeparti ønsker, at kulturlandskabet, herunder vore fortidsminder, skal bevares, og på visse steder må landskabet føres tilbage til dets oprindelige former. Gravhøje og jættestuer skal overalt i landet fredes. En genopretning af vandløb og vådområder er vigtige elementer i bevarelsen af landskabet.

Beskyt danske farvande

Dansk Folkeparti mener, at der skal gøres en større indsats for at sikre havmiljøet i de danske farvande. Det store antal skibstransporter gennem dansk farvand til og fra Østersøen, sammenholdt med den korte afstand fra gennemsejlingsruterne til kysterne og opførelsen af broanlæggene, gør det endnu mere påkrævet end tidligere at beskytte de sårbare danske farvande mod skadelig påvirkning.

Dansk Folkeparti ønsker lodspligt for olie- og kemikalietankere og for enhver form for transport af radioaktivt materiel i farvandene omkring Danmark, herunder også i de dele af Storebælt, hvor udenlandske skibe i dag ikke kan påtvinges lodspligt som følge af internationale regulativer. Danmark bør i internationale organisationer som Helsingfors Kommissionen (HELCOM) og den Internationale Maritime Organisation (IMO) arbejde for at opnå dette mål. Dansk Folkeparti vil ligeledes arbejde for, at kun sikre fartøjer – eksempelvis dobbeltskrogede tankere – har ret til at passere gennem danske farvande eller opholde sig i danske havne.